Με δεδομένο ότι πρόκειται αποκλειστικά για online υπηρεσία, δεν τίθεται θέμα μη παραλαβής ή ελαττωματικότητας.

Σε περίπτωση ωστόσο, που ο λήπτης της υπηρεσίας μετά την αγορά του εκπαιδευτικού προγράμματος, δεν μπορέσει να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία, εξαιτίας τεχνικού προβλήματος που οφείλεται αποκλειστικά στην εταιρεία μας, προβλέπεται επιστροφή χρημάτων εντός δεκαπέντε (15) ημερών. Το διάστημα των 15 ημερών προσμετράται από την ημερομηνία ημερομηνία αγοράς της υπηρεσίας.

Με το πέρας των 15 ημερών, δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων από την εταιρεία. Αν προκύψει θέμα υπαναχώρησης ή ακύρωσης από μέρος του πελάτη, εφόσον αποδεδειγμένα δεν έχει προχωρήσει σε χρήση της εν λόγω υπηρεσίας, προβλέπεται επιστροφή χρημάτων εντός επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της αγοράς. Με το πέρας του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος, δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων από μέρος της εταιρείας.

Ως μη χρήση της εν λόγω υπηρεσίας, θεωρείται το να μην έχει κάνει σύνδεση στον λογαριασμό του στο PSYVERSITY.

  1. Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Στο Psyversity κατ’ εφαρμογή της διάταξης του αρ. 3ιβ του Ν. 2251/1994 και τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ, το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει κατά την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου. Το δικαίωμα δεν μπορεί να ικανοποιηθεί εφόσον έχει ήδη παρασχεθεί οποιοδήποτε μέρος της παρεχόμενης υπηρεσίας και έχει με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο πραγματοποιηθεί πράξη πρόσβασης στο σεμιναρίο.

  1. Επιστροφή χρημάτων

Επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται αποκλειστικά σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας χρήσης της υπηρεσίας ή του προς παρακολούθηση σεμιναρίου με υπαιτιότητα της Εταιρείας, και αδυναμίας επιδιόρθωσης του προβλήματος εντός δέκα πέντε (15) ημερών. Επιστροφές χρημάτων γίνονται εντός επτά (7) ημερών από την ημέρα της διαπίστωσης της αδυναμίας επιδιόρθωσης του προβλήματος. Με το πέρας του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος, δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων από μέρος της εταιρείας.

  1. Περιορισμός ευθύνης

Η εταιρεία δε φέρει ευθύνη για τυχόν αποκλίσεις της εικόνας και της ποιότητας του βίντεο στην οθόνη του  εκάστοτε προσωπικού υπολογιστή, κινητού τηλεφώνου, tablet, laptop δεδομένου των διαφορετικών τεχνολογιών που εφαρμόζονται από την εκάστοτε κατασκευάστρια εταιρεία του hardware και του software.

Εγγραφή στο Newsletter

Ενημερωθείτε για τα άρθρα της εβδομάδας, για σεμινάρια και άλλες δράσεις που αφορούν αποκλειστικά την Ψυχολογία και την Ψυχική Υγεία.

Ενδιαφέροντα