Πρώτες Βοήθειες σε Περιβάλλον Ειδικής Αγωγής και Ψυχικής Υγείας

Το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου διοργανώνει το  Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα «Πρώτες Βοήθειες σε Περιβάλλον Ειδικής Αγωγής και Ψυχικής Υγείας».

10 ώρες ασύγχρονη εκπαίδευσης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης
8 ώρες βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις
2 ώρες βιντεοσκοπημένη προσομοίωση αντιμετώπισης συμβάντων
1 δοκιμασία αξιολόγησης

Το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης, του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου, λαμβάνοντας υπόψη, τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων για ολοένα και παραπάνω εξειδίκευση και γνώση σε ένα μεγάλο φάσμα επιστημονικών πεδίων που άπτονται του χώρου της ειδικής αγωγής και της ψυχικής υγείας υλοποιεί e-learning εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Πρώτες Βοήθειες σε Περιβάλλον Ειδικής Αγωγής».

Στόχοι:

α) Εισαγωγή των συμμετεχόντων στις βασικές αρχές των πρώτων βοηθειών σε περιβάλλον ειδικής αγωγής και ψυχικής υγείας
β) Εισαγωγή στις βασικές αρχές πρόληψης και στις τεχνικές αντιμετώπισης και διάσωσης
γ) Γνωριμία των συμμετεχόντων με τις πιο συχνά εμφανιζόμενες περιπτώσεις που χρήζουν άμεσης παρέμβασης, π.χ. επιληψία και τραυματισμοί

Έτσι ώστε οι συμμετέχοντες:

α) Να έχουν επαρκή εξοικείωση με τα συχνότερα πιθανά συμβάντα, στις βασικές αρχές των πρώτων βοηθειών ,σε περιβάλλον ψυχικής υγείας & ειδικής αγωγής
β) Να μπορούν να εφαρμόσουν την αποκτηθείσα γνώση σε περιπτώσεις που απαιτούνται πρώτες βοήθειες

Περιεχόμενο:

Εισαγωγή στις πρώτες βοήθειες – πρόληψη &αποφυγή ατυχημάτων

 • Ενημέρωση για τα πιο συχνά ατυχήματα που μπορεί να προκύψουν στις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες
 • Διαμόρφωση κατάλληλου περιβάλλοντος για την πρόληψη ατυχημάτων
 • Φαρμακείο Πρώτων Βοηθειών

Περιγραφή

Στην εισαγωγική αυτή ενότητα, ο εκπαιδευόμενος, θα αποκτήσει βασικές πληροφορίες για τα συνήθη ατυχήματα που συναντάμε στα πλαίσια ειδικής
αγωγής με βάση το προφίλ του πληθυσμού.

Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα απαιτούμενα μέτρα πρόληψης και στη διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών κατά την παρέμβαση, για την αποφυγή ατυχημάτων.

Τέλος, θα παρουσιαστεί εκτενώς το απαιτούμενο περιεχόμενο ενός άρτια εξοπλισμένου φαρμακείου, καθώς και η ενδεδειγμένη χρήση του, ανά υλικό.

Βασικές αρχές διάσωσης

 • Χειρισμοί προσέγγισης του θύματος/Ζωτικός χώρος ασφαλείας
 • Βασικά σημεία αναγνώρισης ατυχήματος/Καθορισμός επείγουσας κατάστασης
 • Λήψη ζωτικών σημείων και ερμηνεία σε πολυοργανικό επίπεδο
 • Βασικά σημεία ελέγχου της σωματικής ακεραιότητας
 • Η σημασία της πρώιμης ανίχνευσης
 • Τεχνικές μετακίνησης – αρχές διακομιδής

Περιγραφή

Στην ενότητα αυτή, θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές και η μεθοδολογία διαχείρισης ενός συμβάντος, από την προσέγγιση του θύματος έως την τελική έκβαση, αναλύοντας όλα τα βήματα ορθής παρέμβασης σε συνδυασμό με τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις του πληθυσμού ειδικής αγωγής.

Στο τέλος της ενότητας, ο εκπαιδευόμενος θα γνωρίζει το πρωτόκολλο ενεργειών, για τη διάσωση του θύματος, την αποφυγή επιδείνωσης και τις συνήθεις παραλείψεις. Θα εκπαιδευτεί στη χρήση μέσων λήψης ζωτικών σημείων (αρτηριακή πίεση, σφύξεις, κορεσμός οξυγόνου κ.α), καθώς και στην ερμηνεία αυτών.

Θα είναι σε θέση να προβαίνει σε προληπτικό έλεγχο των σημείων σωματικής ακεραιότητας ενός εξυπηρετούμενου, που αδυνατεί, να μας δώσει ο ίδιος αξιόπιστες πληροφορίες για μια υποκείμενη βλάβη ή σύμπτωμα.

Τραύματα & κακώσεις μαλακών μορίων

 • Αναγνώριση κάκωσης & έκτασης βλάβης
 • Περιποίηση τραύματος & αποφυγή επιμολύνσεων
 • Αντιμετώπιση εξωτερικής αιμορραγίας/τεχνικές αιμόστασης
 • Ενέργειες κατά την υποψία εσωτερικής αιμορραγίας
 • Τεχνικές περίδεσης & εφαρμογής επιθεμάτων
 • Κρανιοεγκεφαλικές & Στοματοπροσωπικές κακώσεις (ρινορραγία/οφθαλμικό τραύμα)
 • Τεχνικές προσωρινής ακινητοποίησης/ναρθηκοποίησης

Περιγραφή

Ο εκπαιδευόμενος , θα είναι σε θέση να αναγνωρίζει τη βαρύτητα μιας κάκωσης και να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, από την ορθή περιποίηση ενός απλού τραύματος έως την αντιμετώπιση ενός σοβαρού αιμορραγικού επεισοδίου.

Να αντιλαμβάνεται τη διαφορά μεταξύ των κακώσεων του μυοσκελετικού συστήματος (θλάση, διάστρεμμα, εξάρθρημα, κάταγμα) και τους τρόπους αντιμετώπισης αυτών. Στα πλαίσια αυτά, θα πραγματοποιηθεί επίδειξη των διαφόρων τεχνικών περίδεσης και ναρθηκοποίησης με υλικά μέσα.

Λιποθυμικό επεισόδιο – Θέση ανάνηψης – Καρπα

 • Αναγνώριση λιποθυμικού επεισοδίου
 • Συνήθεις αιτιολογικοί & επιβαρυντικοί παράγοντες
 • Ενέργειες ανάκτησης των αισθήσεων
 • Θέση ανάνηψης

Περιγραφή

Με την ολοκλήρωση της ενότητας, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να γνωρίζει τις συνήθεις αιτίες εκδήλωσης ενός λιποθυμικού επεισοδίου, αλλά και τη σύνδεση του με άλλες υποκείμενες διαταραχές του οργανισμού.

Να παρέχει τις κατάλληλες πρώτες βοήθειες, να προβαίνει σε προληπτικές ενέργειες και να τοποθετεί το θύμα σε ασφαλή στάση αναμονής (θέση ανάνηψης).

Καρδιαγγειακά επεισόδια- θύμα πεσμένο στο πάτωμα

 • Αναγνώριση συμπτωματολογίας οξέος καρδιαγγειακού επεισοδίου
 • Αντιμετώπιση καρδιαγγειακού επεισοδίου
 • Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)
 • Χρήση εξωτερικού απινιδωτή (AED)

Περιγραφή

Ενημέρωση για τα πιθανά καρδιαγγειακά επεισόδια (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, στηθάγχη κ.α.), τη συμπτωματολογία-προφίλ του θύματος και τους παράγοντες επιδείνωσης αυτών.

Ο εκπαιδευόμενος, θα είναι σε θέση να αναγνωρίζει, να ανιχνεύει πρώιμα ένα καρδιαγγειακό επεισόδιο και να παρέχει τις αντίστοιχες πρώτες βοήθειες, ανάλογα με τις απαιτήσεις και την πορεία εξέλιξης του συμβάντος.

Θα εκπαιδευτεί πλήρως στην τεχνική-εφαρμογή της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, (ΚΑΡΠΑ), αλλά και στη χρήση εξωτερικού απινιδωτή.

Επιληψία

 • Μηχανισμός της επιληψίας
 • Συνήθεις αιτιολογικοί και επιβαρυντικοί παράγοντες
 • Πρώιμα σημεία αναγνώρισης της επιληπτικής κρίσης
 • Αντιμετώπιση συμβάντος επιληψίας

Περιγραφή

Κατανόηση της επιληψίας, ως μεμονωμένης κρίσης ή διαταραχής. Τα είδη και οι διαφορές των επιληπτικών κρίσεων (Γενικευμένες και Εστιακές κρίσεις). Αναφορά στις αιτίες εκδήλωσης και στους παράγοντες που πυροδοτούν ένα επιληπτικό επεισόδιο.

Αναγνώριση του προφίλ ενός επιληπτικού ατόμου (συμπεριφορές /πρώϊμα σημεία) και ενέργειες κατά την εκδήλωση.

Πνιγμός από εισρόφηση ξένου σώματος

 • Ενέργειες απόφραξης αεροφόρων οδών
 • Εκμάθηση χειρισμού Heimlich

Περιγραφή

Εκμάθηση της ακολουθίας βημάτων στη διαχείριση ενός συμβάντος πνιγμού από εισρόφηση ξένου σώματος (ενδείξεις και αντενδείξεις). Επίδειξη της τεχνικής Heimlich, ανά θέση και προφίλ θύματος.

Δηλητηρίαση

 • Συμπτώματα και εκδηλώσεις ανά είδος δηλητηρίασης
 • Αντιμετώπιση φαρμακευτικής δηλητηρίασης
 • Αντιμετώπιση χημικής δηλητηρίασης από κατάποση καυστικών ή τοξικών υγρών
 • Αναπνευστική δηλητηρίαση

Περιγραφή

H συγκεκριμένη ενότητα έχει ως στόχο να δώσει στον εκπαιδευόμενο τις απαραίτητες γνώσεις για την ορθή αναγνώριση της δηλητηρίασης και τη διαφορική διάγνωση της από άλλες διαταραχές παρόμοιας συμπτωματολογίας.

Επίσης θα αναφερθούν τα πιθανά συμβάντα δηλητηρίασης που συναντάμε στον πληθυσμό ειδικής αγωγής και τις αντίστοιχες ενέργειες αντιμετώπισης

Εγκαύματα

 • Εκτίμηση εγκαυματικής βλάβης
 • Αντιμετώπιση θερμών και χημικών εγκαυμάτων
 • Ο Κανόνας των «εννέα»

Περιγραφή

Εκμάθηση της μεθοδολογίας εκτίμησης μιας εγκαυματικής βλάβης (βάθος/έκταση), από επαφή με θερμή πηγή ή χημικό παράγοντα, εκπαίδευση στην παροχή πρώτων βοηθειών ανά περιοχή σώματος και βαθμό εγκαύματος. Αναφορά στις επιπλοκές και στους παράγοντες επιδείνωσης.

Αλλεργίες

 • Μηχανισμός εκδήλωσης και αιτιολογικοί παράγοντες
 • Αντιμετώπιση αναφυλαξίας – αλλεργικού σοκ
 • Τροφικές αλλεργίες
 • Περιβαλλοντικές και χημικές αλλεργίες
 • Αλλεργίες από δήγματα εντόμων

Περιγραφή

Κατανόηση του μηχανισμού και τους αιτιολογικών παραγόντων που πυροδοτούν ένα αλλεργικό επεισόδιο. Αναφορά στα πρώιμα σημεία αναγνώρισης της αλλεργίας.

Εκπαίδευση στην παροχή πρώτων βοηθειών και στην ακολουθία βημάτων καθ’ όλη την εξέλιξη ενός αλλεργικού επεισοδίου, από την απλή δερματική αντίδραση έως την εκδήλωση σοβαρού αναφυλακτικού σοκ.

Μελέτες περιπτώσεων

Μύθοι & Αλήθειες

Εισηγητής:

Κωνσταντίνος Τσούκας
Ιατρικός επισκέπτης, Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών

Εκπαιδευτικά μέσα:

Βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις με παρουσίαση PowerPoint
Δοκιμασία αξιολόγησης πολλαπλής επιλογής

Συμμετέχοντες – προφίλ:

 • Επαγγελματίες ψυχικής υγείας με ή χωρίς εμπειρία σε περιβάλλον ειδικής αγωγής και ψυχικής υγείας (εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι κλπ)
 • Εκπαιδευτικοί
 • Φοιτητές / τριες ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ αντίστοιχων ειδικοτήτων

Αξιολόγηση Σεμιναρίου:

Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά και ανώνυμα ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση του σεμιναρίου με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.

Χρόνος / τόπος διεξαγωγής:

Ασύγχρονα, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης του ΤΕΤΕ, www.tetedu.gr

Πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό εντός 3 ημερών από την εγγραφή, είτε μέσω πιστωτικής κάρτας με την εγγραφή στην πλατφόρμα

Βεβαίωση παρακολούθησης

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και την επιτυχή δοκιμασία αξιολόγησης, όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν ηλεκτρονικά βεβαίωση παρακολούθησης.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΕΦΗΒΟΥ

Διεύθυνση: Χρυσολωρά 10-12, Αθήνα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210.5731581
Ιστοσελίδα: tete.edu.gr
TETE.EDU.GR: Το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του Κέντρου Παιδιού & Εφήβου.

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Εισηγητές: Κωνσταντίνος Τσούκας
Τύπος: Ασύγχρονο Σεμινάριο
Τόπος Διεξαγωγής: Web
Διάρκεια: 8.00 ώρες
Κόστος: 160

Ημ/νία Διεξαγωγής: 02 Σεπ (00:00 - 00:00)

Βεβαίωση Παρακολούθησης: ΝΑΙ

Σεμινάρια του φορέα